Header

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

 วิสัญญีแพทย์ 

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ โดยมักทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัด เพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราว ผู้ที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาวิชาแพทย์สายวิสัญญีวิทยา ส่วนพยาบาลก็สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยาได้และทำงานภายในการควบคุมดูแลของแพทย์ วิสัญญีแพทย์จะคอยดูแลผู้ป่วยใน 3 ระยะ คือ

  • • ระยะก่อนผ่าตัด  เนื่องจากการผ่าตัดและการให้ยาระงับความรู้สึกจะกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วย ดังนั้นจำเป็น อย่างยิ่งที่วิสัญญีแพทย์ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยต้องทราบประวัติความแข็งแรง ของผู้ป่วย การใช้ยา ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อนำมาประมวล ถึงการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง ผู้ป่วยและทีมแพทย์ใน การเลือกวิธีการให้ยาระงับ ความรู้สึก การตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การปรึกษาขอความเห็น จากอายุรแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน เพื่อเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความเสี่ยงและ มีความพร้อม ในการรับการผ่าตัดและให้ยาระงับความรู้สึก
  • • ระหว่างการผ่าตัด คือ การตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสี ร่วมกับการ ถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการและขั้นตอนการตรวจ ซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ เพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ
  • • หลังการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และทีมงานจะดูแลผู้ป่วยต่อในห้องพักฟื้น เพื่อป้องกันหรือแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ดูแลเรื่องความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยหลังผ่าตัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงธนพร รุณรักษา

สาขาวิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์