Header

คณะผู้บริหาร

ความสุขเริ่มต้นด้วย....การมีสุขภาพที่ดี

เราสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยด้วยการบริหารที่มีคุณภาพ

 

สารจากประธาน

รพ.รัฐมีไม่เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนเราเลยต้องการจะช่วยรัฐบาลในการแก้ปัญหาและที่สำคัญช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยให้หายป่วยด้วยบริการที่มีคุณภาพ

ดังนั้นเราจึงสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ ที่มีประสิทธิภาพ สร้างคนที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ช่วยเหลือ ผู้คน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น

 

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร / ประธานกิตติมศักดิ์

 

ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล

กรรมการผู้จัดการ

นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

นพ.สมเจตน์ นาคทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์

นายนฤพล พันธุ์ศุภมงคล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวยุวพร รมยเวศม์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์

นางสาวฐิติชญาน์ สมดุลยาวาทย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร