Header

แพทย์หญิงสุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ

แพทย์หญิงสุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ

ศูนย์การรักษา

วิสัญญีแพทย์

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาวิสัญญีวิทยา

แพทย์หญิงสุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิสัญญีวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 16:00สัปดาห์ที่ 3

08:00 - 13:00สัปดาห์ที่ 1 - 2, 5

08:00 - 13:00สัปดาห์ที่ 1, 3

08:00 - 13:00สัปดาห์ที่ 2

13:00 - 16:00สัปดาห์ที่ 1 - 2 , 5

13:00 - 16:00สัปดาห์ที่ 3

13:00 - 16:00สัปดาห์ที่ 2, 5

13:00 - 16:00

13:00 - 16:00สัปดาห์ที่ 1 และ 3

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 053-582-888

แพทย์ประจำศูนย์

วิสัญญีแพทย์

แพทย์หญิงธนพร รุณรักษา

สาขาวิสัญญีวิทยา