Header

แผนกรังสีวินิจฉัย

แฟนกวิจัยรังสีวินิจฉัย

ตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยนักรังสีเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ

•    ตรวจเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital General X-ray)
•    ตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)
•    เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slices
•    อัลตร้าซาวด์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
•    ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 
•    การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
•    รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Digital Mobile X-ray)

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม