Header

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามแนวทางแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลที่รวมความรู้ทางการแพทย์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลสุขภาพ

ของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่ประกอบด้วยความผูกพัน, ความรัก, การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยให้การบริการในระดับปฐมภูมิ ลักษณะผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะความเจ็บป่วยไม่เร่งด่วน ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเรื้อรังหรือภาวะความเจ็บป่วย

เรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

สถานที่

ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

053-582-888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงปิยะมาศ โชติกะคาม

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงอำนวยพร ใจตื้อ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงกนกวรรณ อนุศักดิ์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระวังอ้วนลงพุงเสี่ยงหลายโรค

ระวังอ้วนลงพุงเสี่ยงหลายโรค

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ระวังอ้วนลงพุงเสี่ยงหลายโรค

ระวังอ้วนลงพุงเสี่ยงหลายโรค

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กินอย่างไรให้ห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง

กินอย่างไรให้ห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กินอย่างไรให้ห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง

กินอย่างไรให้ห่างไกลภาวะอ้วนลงพุง

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มโรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มโรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มโรคNCDs โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์ นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม