Header

แพทย์หญิงโชติรส อังกุระวรานนท์

ศูนย์การรักษา

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาศัลยศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์คฤห มาตรวชิระ

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์จตุชาติ ชุติพงศ์สถาพร

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา