Header

แพทย์หญิงอมรรัตน์ คำอินต๊ะ

ศูนย์การรักษา

แผนกกุมารเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขากุมารเวชศาสตร์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงกัญญารัตน์ เขียวสนุก

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงขนิษฐา เพิ่มทวี

สาขากุมารเวชศาสตร์

แผนกกุมารเวช

แพทย์หญิงชุติมณฑน์ เขื่อนคำ

สาขากุมารเวชศาสตร์