Header

นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

ศูนย์การรักษา

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ภควัต อยู่เย็น

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แพทย์หญิงกีรติ สวรรณยานุกิจ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นายแพทย์ณัฐพล ทิเขียน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน