Header

แพทย์หญิงปิยะมาศ โชติกะคาม

แพทย์หญิงปิยะมาศ โชติกะคาม

ศูนย์การรักษา

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์หญิงปิยะมาศ โชติกะคาม

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศร สาขาเวชกรรม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงกนกวรรณ อนุศักดิ์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ เลาหะเพ็ญแสง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป