Header

นายแพทย์ภูมิศิลป์ เก่งกาจ

ศูนย์การรักษา

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาออร์โธปิดิกส์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์กำพล ชื่นชิต

สาขาออร์โธปิดิกส์

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์พลากร พัฒนศิษฏางกูร

สาขาออร์โธปิดิกส์