Header

แพทย์หญิงกนกวรรณ อนุศักดิ์

ศูนย์การรักษา

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิง กนกวรรณ อนุศักดิ์ ( Kanokwan Anusak , MD , MRCFPT )

สำเร็จการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

นายแพทย์ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ เลาหะเพ็ญแสง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์หญิงธารริน หิรัญวงษ์

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป