Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

Welcome to PRINC Lamphun Hospital

บริการของเรา

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยโดยอายุรแพทย์โรคไต