Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

Welcome to PRINC Lamphun Hospital

บริการของเรา

คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารแพทย์

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ