Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน

Welcome to PRINC Lamphun Hospital

บริการของเรา

กายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน มีนักกายภาพบำบัด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ติดต่อสอบถามแผนกกายภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 053-582888 ต่อ 591301 (แผนกกายภาพ)