Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

อัตราค่าบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-582888

อัตราค่าห้องพัก

สิทธิเบิกจ่ายตรง

ในกรณีผ่าตัด
(นัดหมายล่วงหน้า)

สิทธิประกันชีวิต

ครอบคลุมทุกบริษัทประกันชีวิต

สิทธิประกันสังคม

เฉพาะแผนกตรวจสุขภาพ แผนกทันตกรรม และศูนย์ฟอกไต

พรบ. / ประกันภัย

ไม่มีส่วนเกิน ไม่ต้องสำรองจ่าย