Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รพ. พริ้นซ์ ลำพูน ให้ความรู้ฝึกประสบการณ์จริงด้านการแพทย์และการพยาบาลแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

รพ. พริ้นซ์ ลำพูน ให้ความรู้ฝึกประสบการณ์จริงด้านการแพทย์และการพยาบาลแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รร. จักรคำคณาทร จ.ลำพูน และ รร. ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

7 ต.ค. 65 รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูนเพื่อเข้ารับการเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านการแพทย์และการพยาบาลสำหรับใช้ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาในสายอาชีพทางการแพทย์การพยาบาล โดยในงานมีอาจารย์แพทย์ ผู้บริหารในแต่ละแผนกของ รพ. ต้อนรับและปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการเรียนรู้การทำงานในแต่ละแผนก

Share Post: